Psalms 123

Tarirai kuna Jehovha, muvimbe naye

Rwiyo rwerwendo.

1 Ndinosimudzira meso angu kwamuri, Iyemi, munogara kudenga. 2Tarirai, meso avaranda sezvaanotarira ruoko rwatenzi wavo, Uye meso omurandakadzi sezvaanotarira ruoko rwatenzikadzi wake; Saizvozvo meso edu anotarira kuna Jehovha Mwari wedu, Kusvikira atinzwira nyasha. 3Tinzwirei nyasha, Jehovha, tinzwirei nyasha; Nokuti tapera kwazvo nokuzvidzwa. 4Mweya wedu wapera chose Nokushora kwavanogara havo zvakanaka, Uye noruzvidzo rwavanozvikudza.

Copyright information for Shona