Psalms 126

Mufaro wavakadzoka pakutapwa

Jehovha panguva yaakadzosa vatapwa veZiyoni, Isu takanga takafanana navanorota hope. Panguva iyo muromo wedu wakanga uzere nokuseka, Norurimi rwedu nokuimba; Ipapo pakati pavahedheni vakati, "Jehovha akavaitira zvinhu zvikuru;" Jehovha wakatiitira zvinhu zvikuru; Isu tinofara. Dzosai vatapwa vedu, Jehovha, sehove panyika yeNyasi. Vanodzvara nemisodzi vachakohwa nomufaro. Anofamba-famba, achichema, akatakura tsama yembeu, achadzoka nomufaro akatakura zvisote zvake.

Copyright information for Shona