Psalms 126

Mufaro wavakadzoka pakutapwa

1 Jehovha panguva yaakadzosa vatapwa veZiyoni, Isu takanga takafanana navanorota hope. 2Panguva iyo muromo wedu wakanga uzere nokuseka, Norurimi rwedu nokuimba; Ipapo pakati pavahedheni vakati, "Jehovha akavaitira zvinhu zvikuru;" 3Jehovha wakatiitira zvinhu zvikuru; Isu tinofara. 4Dzosai vatapwa vedu, Jehovha, sehove panyika yeNyasi. 5Vanodzvara nemisodzi vachakohwa nomufaro. 6Anofamba-famba, achichema, akatakura tsama yembeu, achadzoka nomufaro akatakura zvisote zvake.

Copyright information for Shona