Psalms 127

Kunze kwaJehovha hapana chingaitwa

Rwiyo rworwendo; rwaSoromoni.

1 Kana Jehovha asingavaki imba, Vavaki vayo vanobata pasina; Kana Jehovha asingachengeti guta, Murindi anorindira pasina. 2Hazvina maturo kuti mumuke mangwanani nokunonoka kundovata, Nokudya zvokudya zvamakatamburira; Nokuti anopa vadikanwi vake izvozvo vavete. 3Tarirai, vana inhaka inobva kuna Jehovha; Chibereko chechizvaro ndiwo mubayiro waanopa. 4Semiseve muruoko rwemhare, Ndizvo zvakaita vana voujaya. 5Unomufaro iye murume anegoba rizere navo; Havanganyadziswi, Kana vachitaurirana navavengi vavo pasuo.

Copyright information for Shona