Psalms 128

Mufaro paimba pavanoshumira Jehovha

Rwiyo rworwendo.

1 Vakaropafadzwa vose vanotya Jehovha, Vanofamba munzira dzake. 2Nokuti iwe uchadya zvawakabatira namaoko ako; Uchava nomufaro, uye zvichava zvakanaka newe. 3Mukadzi wako uchava somuzambiringa, unobereka zvakanaka, mukati meimba yako; Vana vako vachava semiti yemiorivhi, vakakomberedza tafura yako. 4Tarirai, murume anotya Jehovha Acharopafadzwa saizvozvo. 5Jehovha achakuropafadza ari paZiyoni; Uchaona kukomborerwa kweJerusaremu mazuva ose oupenyu hwako. 6Zvirokwazvo, uchaona vana vavana vako. Isiraeri ngaave norugare.

Copyright information for Shona