Psalms 128

Mufaro paimba pavanoshumira Jehovha

Rwiyo rworwendo.

Vakaropafadzwa vose vanotya Jehovha, Vanofamba munzira dzake. Nokuti iwe uchadya zvawakabatira namaoko ako; Uchava nomufaro, uye zvichava zvakanaka newe. Mukadzi wako uchava somuzambiringa, unobereka zvakanaka, mukati meimba yako; Vana vako vachava semiti yemiorivhi, vakakomberedza tafura yako. Tarirai, murume anotya Jehovha Acharopafadzwa saizvozvo. Jehovha achakuropafadza ari paZiyoni; Uchaona kukomborerwa kweJerusaremu mazuva ose oupenyu hwako. Zvirokwazvo, uchaona vana vavana vako. Isiraeri ngaave norugare.

Copyright information for Shona