Psalms 129

Jehovha ngaarumbidzwe nokuti akarwira Isiraeri

Rwiyo rworwendo.

1 Vakanditambudza kazhinji kubva pauduku hwangu, Isiraeri ngaadaro zvino; 2Vakanditambudza kazhinji kubva pauduku hwangu; Kunyange zvakadaro havana kundikunda. 3Varimi vakarima pamusana wangu; Vakaita mihoronga yavo mirefu. 4Jehovha akarurama; Akaguranya mabote avakaipa. 5Ngavanyadziswe, vadzoserwe shure, Ivo vose vanovenga Ziyoni. 6Ngavave souswa pamatenga eimba, Hunooma husati hwakura; 7Mucheki haazadzi ruoko rwake nahwo, Uye anosunga zvisote, fungatwa rake. 8Navanopfuura havangati, "Jehovha ngaakuropafadzei; Tinokuropafadzai nezita raJehovha."

Copyright information for Shona