Psalms 129

Jehovha ngaarumbidzwe nokuti akarwira Isiraeri

Rwiyo rworwendo.

Vakanditambudza kazhinji kubva pauduku hwangu, Isiraeri ngaadaro zvino; Vakanditambudza kazhinji kubva pauduku hwangu; Kunyange zvakadaro havana kundikunda. Varimi vakarima pamusana wangu; Vakaita mihoronga yavo mirefu. Jehovha akarurama; Akaguranya mabote avakaipa. Ngavanyadziswe, vadzoserwe shure, Ivo vose vanovenga Ziyoni. Ngavave souswa pamatenga eimba, Hunooma husati hwakura; Mucheki haazadzi ruoko rwake nahwo, Uye anosunga zvisote, fungatwa rake. Navanopfuura havangati, "Jehovha ngaakuropafadzei; Tinokuropafadzai nezita raJehovha."

Copyright information for Shona