Psalms 13

Dhavhidhi anovimba nokubatsira kwaMwari

Kumutungamiriri wokuimba; Pisarema raDhavhidhi

1 Jehovha muchandikanganwa nokusingaperi kusvikira rinhi? Muchandivanzira chiso chenyu kusvikira rinhiko? 2Ndichafunga mano mumweya mangu kusvikira rinhi, Ndine shungu pamoyo pangu zuva rimwe nerimwe? Muvengi wangu achandikurira kusvikira rinhi? 3Rangarirai, mundipindure, Jehovha Mwari wangu; Vhenekerai meso angu, ndirege kuvata hope dzokufa; 4Muvengi wangu arege kuti, "Ndamukunda;" Vadzivisi vangu varege kufara kana ndichizununguka. 5Asi ndakavimba nenyasha dzenyu; moyo wangu uchafara nokuponesa kwenyu; 6Ndichaimbira Jehovha, Nokuti akandiitira zvakanaka.

Copyright information for Shona