Psalms 130

Kuchema kwomutadzi kuna Jehovha

Rwiyo rworwendo.

Ndakadanidzira kwamuri, Jehovha, ndiri makadzika. Ishe inzwai inzwi rangu; Nzeve dzenyu ngadziteerere inzwi rokukumbira kwangu. Dai imi Jehovha, mairangarira zvisakarurama, Ndianiko airamba amire, Ishe? Asi kukanganwirwa kuriko kwamuri, Kuti vanhu vakutyei. Ndinorindira Jehovha, mweya wangu unorindira; Ndinotarira shoko rake. Mweya wangu unorindira Ishe, Kupfuura varindi vanorindira rungwanani; Zvirokwazvo, kupfuura varindi vanorindira rungwanani. Imi Isiraeri, tarirai kuna Jehovha; .Sokuti kuna Jehovha kune ngoni, Uye kwaari kunokudzikunurwa kukuru. Iye achadzikunura Isiraeri Panezvisakarurama zvake zvose.

Copyright information for Shona