Psalms 131

Rugare muna Jehovha

1 Jehovha, moyo wangu hauzvikudzi, meso angu haana manyawi; Handine hanya nezvinhu zvikuru-kuru, Kana nezvinhu zvinondikurira. 2Zvirokwazvo ndakavaraidza mweya wangu nokuunyaradza; Somwana wakarumurwa ari pana mai vake, Mweya wangu wakaita kwandiri somwana akarumurwa. 3Imi Isiraeri, tarirai kuna Jehovha Kubva panguva ino kusvikira pakusingaperi.

Copyright information for Shona