Psalms 132

Kuchengetwa kweimba yaDhavhidhi naJehovha

Rwiyo rworwendo.

1 Jehovha, rangarirai Dhavhidhi Nedambudziko rake rose; 2Namapikiro ake kuna Jehovha, Nokupika kuna Wamasimba waJakobho, achiti, 3" Zvirokwazvo handingapindi mutende reimba yangu, Kana kukwira pamubhedha wandakawadzirwa; 4Handingatenderi meso angu kuvata, Kana mafungiro angu kukotsira; 5Kusvikira ndawanira Jehovha nzvimbo, Netabhenakeri dzaWamasimba waJakobho." 6Tarirai, takazvinzwa muEfurata; Takazviwana pasango reJaari. 7Tichapinda mutabhenakeri dzake; Tichanamata pachitsiko chetsoka dzake. 8Simukai Jehovha, mupinde pamungazorora; Imi, neareka yesimba renyu. 9Vapiristi venyu ngavafukidzwe nokururama; Uye vatsvene venyu ngavapururudze nomufaro . 10Nokuda kwaDhavhidhi muranda wenyu Regai kuramba chiso chomuzodziwa wenyu. 11Jehovha akapika kuna Dhavhidhi; Haangashanduki pazviri, achiti, "Zvibereko zvomuviri wako ndizvo zvandichaisa pachigaro chako choushe. 12Kana vana vako vachichengeta sungano yangu Nezvipupuriro zvangu zvandichavadzidzisa, Navana vavowo vachagara pachigaro chako choushe nokusingaperi." 13Nokuti Jehovha wakasanangura Ziyoni; Akarida kuti huve ugaro hwake. 14Pano ndipo pandinozorora nokusingaperi; Ndichagara pano; nokuti ndakapada. 15Ndicharopafadza zvokudya zvaro kwazvo; Ndichagutisa varombo varo nezvokudya. 16Vapirisiti varo ndichavafukidzawo noruponeso; Vatsvene varo vachapururudza nomufaro. 17Ipapo ndichameresera Dhavhidhi runyanga; Ndakagadzirira muzodzwa wangu mwenje. 18Vavengi vake ndichavafukidza nokunyadziswa; Asi korona yake ichapenya pamusoro pake.

Copyright information for Shona