Psalms 133

Kunaka kworudo pakati pehama

Rwiyo rworwendo; rwaDhavhidhi.

Tarirai, kunaka kwazvo nokufadza kwazvo Kana hama dzichigara pamwechete norugare. Zvakafanana namafuta anokosha ari pamusoro, Anoyerera pandebvu, Idzo ndebvu dzaAroni; Anoburukira kusvikira pamipendero yenguvo dzake; Zvakafanana nedova reHerimoni, Rinoburukira pamakomo eZiyoni; Nokuti ndipo Jehovha paakaraira kuropafadza kwake, Ndihwo upenyu husingaperi.

Copyright information for Shona