Psalms 134

Varanda vaJehovha ngavamurumbidze

Rwiyo rworwendo.

Tarirai, rumbidzai Jehovha, imi varanda vose vaJehovha, Imi munomira usiku mumba maJehovha. Simudzirai maoko enyu kunzvimbo tsvene, Murumbidze Jehovha. Jehovha ngaakuropafadze ari paZiyoni; Iye akasika kudenga napasi.

Copyright information for Shona