Psalms 136

Ngoni dzaJehovha dzinogara nokusingaperi

1 Vongai Jehovha, nokuti akanaka; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 2Vongai Mwari wavamwari; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 3Vongai Ishe wamadzishe; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 4Iye oga, anoita zvishamiso zvikuru; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 5Iye, akaita kudenga-denga nenjere dzake; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 6Iye akatatamura pasi pamusoro pemvura zhinji; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 7Iye akaita zviedza zvikuru; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 8Zuva, kuti ribate ushe masikati; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 9Mwedzi nenyeredzi, kuti zvibate ushe usiku; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 10Iye, akarova veIjipiti pamatangwe avo; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 11Akabudisa Isiraeri pakati pavo; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 12Nechanza chine simba, uye noruoko rwakatambanudzwa; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 13Iye akaparadzanisa Gungwa Dzvuku napakati; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 14Akayambusa Isiraeri nomukati maro; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 15Akawisira Farao nehondo yake muGungwa Dzvuku; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 16Iye, akaperekedza vanhu vake murenje; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 17Iye, akaparadza madzimambo makuru; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 18Akauraya madzimambo akakurumbira; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 19Sihoni mambo wavaAmori; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 20NaOgi mambo weBhashani; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 21Akapa nyika yavo ive nhaka; ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 22Ive nhaka yaIsiraeri muranda wake; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 23Iye, akatirangarira paurombo hwedu; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi; 24Akatirwira pavadzivisi vedu; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 25Ndiye anopa zvinhu zvose zvokudya zvazvo; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 26Vongai Mwari wokudenga; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.

Copyright information for Shona