Psalms 136

Ngoni dzaJehovha dzinogara nokusingaperi

Vongai Jehovha, nokuti akanaka; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Vongai Mwari wavamwari; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Vongai Ishe wamadzishe; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Iye oga, anoita zvishamiso zvikuru; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Iye, akaita kudenga-denga nenjere dzake; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Iye akatatamura pasi pamusoro pemvura zhinji; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Iye akaita zviedza zvikuru; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Zuva, kuti ribate ushe masikati; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Mwedzi nenyeredzi, kuti zvibate ushe usiku; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 10 Iye, akarova veIjipiti pamatangwe avo; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 11 Akabudisa Isiraeri pakati pavo; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 12 Nechanza chine simba, uye noruoko rwakatambanudzwa; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 13 Iye akaparadzanisa Gungwa Dzvuku napakati; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 14 Akayambusa Isiraeri nomukati maro; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 15 Akawisira Farao nehondo yake muGungwa Dzvuku; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 16 Iye, akaperekedza vanhu vake murenje; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 17 Iye, akaparadza madzimambo makuru; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 18 Akauraya madzimambo akakurumbira; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 19 Sihoni mambo wavaAmori; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 20 NaOgi mambo weBhashani; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 21 Akapa nyika yavo ive nhaka; ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 22 Ive nhaka yaIsiraeri muranda wake; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 23 Iye, akatirangarira paurombo hwedu; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi; 24 Akatirwira pavadzivisi vedu; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 25 Ndiye anopa zvinhu zvose zvokudya zvazvo; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 26 Vongai Mwari wokudenga; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.

Copyright information for Shona