Psalms 140

Dhavhidhi anonyengetera kuti arwirwe pavavengi vake

Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi.

1 Ndirwirei Jehovha pamunhu wakaipa, Ndichengetei pamunhu anehasha; 2Ivo, vanofunga zvakaipa mumoyo yavo; Vanogara vachimutsa kurwa. 3Vakarodza rurimi rwavo senyoka; Uturu hwechiva huri pasi pemiromo yavo. 4Ndichengetei, Jehovha, pamaoko owakaipa; Ndichengetei pamunhu anomanikidza; Vanofunga mano okugumburisa tsoka dzangu. 5Vanozvikudza vakandivanzira musungo namabote; Vakadzika mumbure parutivi rwenzira, Vakanditeyera rugombe. 6Ndakati kuna Jehovha, Mwari wangu; " Teererai, Jehovha, munzwe inzwi rokukumbira kwangu. 7Mwari Ishe, ndimi simba rokuponeswa kwangu, Makafukidza musoro wangu pazuva rokurwa. 8Jehovha, regai kupa wakaipa zvaanotsvaka; Musapfuudza zano rake rakaipa; kuti varege kuzvikudza. 9Kana uri musoro wavanondikomba, Zvakashata zvemiromo yavo imene ngazvivafukidze. 10Mazimbe omoto, anopfuta, ngaawire pamusoro pavo; Ngavakandirwe mumoto; Nomumakomba akadzika, kuti varege kumukazve. 11Munhu, anamakuhwa, haangasimbiswi pasi; Zvakaipa zvichavhima munhu anomanikidza kuti zvimuparadze. 12Ndinoziva kuti Jehovha achagadzira mhosva yavanotambudzika, Nokururamisira vashaiwi. 13Zvirokwazvo, vakarurama vachavonga zita renyu; Vanemoyo yakarurama vachagara pamberi penyu.

Copyright information for Shona