Psalms 140

Dhavhidhi anonyengetera kuti arwirwe pavavengi vake

Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi.

Ndirwirei Jehovha pamunhu wakaipa, Ndichengetei pamunhu anehasha; Ivo, vanofunga zvakaipa mumoyo yavo; Vanogara vachimutsa kurwa. Vakarodza rurimi rwavo senyoka; Uturu hwechiva huri pasi pemiromo yavo. Ndichengetei, Jehovha, pamaoko owakaipa; Ndichengetei pamunhu anomanikidza; Vanofunga mano okugumburisa tsoka dzangu. Vanozvikudza vakandivanzira musungo namabote; Vakadzika mumbure parutivi rwenzira, Vakanditeyera rugombe. Ndakati kuna Jehovha, Mwari wangu; " Teererai, Jehovha, munzwe inzwi rokukumbira kwangu. Mwari Ishe, ndimi simba rokuponeswa kwangu, Makafukidza musoro wangu pazuva rokurwa. Jehovha, regai kupa wakaipa zvaanotsvaka; Musapfuudza zano rake rakaipa; kuti varege kuzvikudza. Kana uri musoro wavanondikomba, Zvakashata zvemiromo yavo imene ngazvivafukidze. 10 Mazimbe omoto, anopfuta, ngaawire pamusoro pavo; Ngavakandirwe mumoto; Nomumakomba akadzika, kuti varege kumukazve. 11 Munhu, anamakuhwa, haangasimbiswi pasi; Zvakaipa zvichavhima munhu anomanikidza kuti zvimuparadze. 12 Ndinoziva kuti Jehovha achagadzira mhosva yavanotambudzika, Nokururamisira vashaiwi. 13 Zvirokwazvo, vakarurama vachavonga zita renyu; Vanemoyo yakarurama vachagara pamberi penyu.

Copyright information for Shona