Psalms 141

Dhavhidhi anonyengetera kuti achengetwe pakuedzwa

Pisarema raDhavhidhi.

1 Jehovha, ndakadana kwamuri; kurumidzai kuuya kwandiri; Teererai inzwi rangu kana ndichidana kwamuri. 2Munyengetero wangu ngauve pamberi penyu sezvinonhuwira; Nokusimudzwa kwamaoko angu sechipiriso chamadekwana. 3Jehovha, isai murindi pamberi pomuromo wangu; Chengetai mukova wemiromo yangu. 4Regai kurerekesa moyo wangu kuchinhu chakaipa, Kuti ndiite zvakaipa Pamwechete navanhu vanoita zvisina kururama. 5Akarurama ngaandirove netsitsi; Ngaandituke, ave mafuta pamusoro wangu; Musoro wangu haungaarambi; Nokuti ndicharamba ndichinyengetera pamusoro pokuipa kwavo. 6Vatongi vavo vakawisirwa kumawere edombo; Vachanzwa kuti mashoko angu akanaka. 7Sezvakaita pasi kana parimwa nokuparurwa, Saizvozvo mapfupa edu akaparadzirwa pamuromo weSheori. 8Nokuti meso angu anotarira kwamuri, Jehovha Ishe; Ndinovimba nemi; regai kudurura upenyu hwangu. 9Ndichengetei pamusungo wavakanditeyera, Naparugombe rwavanoita zvisina kururama. 10Vakaipa ngavabatwe nemimbure yavo vamene, Asi ini ndidarike hangu.

Copyright information for Shona