Psalms 142

Munyengetero womunhu anotambudzwa navavengi vake

Rwiyo rweMashiri rwaDhavhidhi, panguva yaakanga ari mubako; munyengetero.

Ndinodanidzira nenzwi rangu kuna Jehovha; Nenzwi rangu ndinonyengetera kuna Jehovha. Ndinodurura kuchema kwangu pamberi pake; Ndinomuzivisa kutambudzika kwangu. Panguva yokumanikidzwa kwomweya wangu mukati mangu, makaziva nzira yangu. Panzira yandinofamba nayo vakandivanzira musungo. Tarirai kurudyi rwangu, muone; nokuti hakuna munhu anondiziva; Ndashaiwa utiziro; hakuna munhu ane hanya nomweya wangu. Ndakadanidzira kwamuri, Jehovha; Ndakati, "Ndimi utiziro hwangu, Nomugove wangu panyika yavapenyu." Teererai kudanidzira kwangu; nokuti ndinoshaiwa simba kwazvo; Ndirwirei panavanonditambudza; nokuti vanondikurira nesimba. Budisai mweya wangu patorongo, kuti ndivonge zita renyu; Vakarurama vachandipoteredza; Nokuti muchandiitira zvakanaka kwazvo.

Copyright information for Shona