Psalms 142

Munyengetero womunhu anotambudzwa navavengi vake

Rwiyo rweMashiri rwaDhavhidhi, panguva yaakanga ari mubako; munyengetero.

1 Ndinodanidzira nenzwi rangu kuna Jehovha; Nenzwi rangu ndinonyengetera kuna Jehovha. 2Ndinodurura kuchema kwangu pamberi pake; Ndinomuzivisa kutambudzika kwangu. 3Panguva yokumanikidzwa kwomweya wangu mukati mangu, makaziva nzira yangu. Panzira yandinofamba nayo vakandivanzira musungo. 4Tarirai kurudyi rwangu, muone; nokuti hakuna munhu anondiziva; Ndashaiwa utiziro; hakuna munhu ane hanya nomweya wangu. 5Ndakadanidzira kwamuri, Jehovha; Ndakati, "Ndimi utiziro hwangu, Nomugove wangu panyika yavapenyu." 6Teererai kudanidzira kwangu; nokuti ndinoshaiwa simba kwazvo; Ndirwirei panavanonditambudza; nokuti vanondikurira nesimba. 7Budisai mweya wangu patorongo, kuti ndivonge zita renyu; Vakarurama vachandipoteredza; Nokuti muchandiitira zvakanaka kwazvo.

Copyright information for Shona