Psalms 145

Jehovha ngaarumbidzwe nokuti ndiye anotipa zvose

Pisarema rokurumbidza; raDhavhidhi.

1 Ndichakukudzai kwazvo, Mwari wangu, imi Mambo; Ndicharumbidza zita renyu nokusingaperi-peri. 2Ndichakurumbidzai zuva rimwe nerimwe; Ndichakudza zita renyu nokusingaperi-peri. 3Jehovha mukuru, anofanira kurumbidzwa kwazvo; Ukuru hwake haunganzverwi. 4Rudzi rumwe rucharumbidza mabasa enyu kuno rumwe, Vachadudzira zvamakaita zvine simba. 5Ndichafungisisa kubwinya kwoumambo hwenyu hunokudzwa, Namabasa enyu anoshamisa. 6Vanhu vachataura vachireva simba ramabasa enyu anotyisa; Neni ndichadudzira ukuru hwenyu. 7Vachareva vachiyeudzira kunaka kwenyu kukuru, Nokuimbira kururama kwenyu. 8Jehovha anenyasha, azere netsitsi, Haachimbidziki kutsamwa, anengoni zhinji. 9Jehovha anomoyo wakanaka kuna vose; Ngoni dzake dziri pamabasa ake ose. 10Mabasa enyu ose achakuvongai Jehovha; Navatsvene venyu vachakurumbidzai. 11Vachataura vachireva kubwinya kwoushe hwenyu, Nokuparidza simba renyu; 12Kuti vazivise vanakomana vavanhu mabasa ake anesimba, Nokubwinya kwoumambo hwoushe hwake. 13Ushe hwenyu ndihwo ushe husingaperi, Noumambo hwenyu huchagara nokusingaperi. 14Jehovha anotsigira vose vanowa, Anosimudza vose vakakotamiswa pasi. 15Meso avose anotarira kwamuri; Munovapa zvokudya zvavo panguva yakafanira. 16Munotadzanura ruoko rwenyu, Ndokugutisa zvipenyu zvose. 17Jehovha akarurama panzira dzake dzose, Anenyasha pazvose zvaanoita. 18Jehovha ari pedo navose vanodana kwaari, Vose vanodana kwaari nezvokwadi. 19Achaitira vanomutya sezvavanoda; Achanzwawo kudanidzira kwavo; ndokuvaponesa. 20Jehovha anochengeta vose vanomuda Asi vakaipa achavaparadza vose. 21Muromo wangu uchataura kurumbidzwa kwaJehovha, Vanhu vose ngavarumbidze zita rake dzvene nokusingaperi-peri.

Copyright information for Shona