Psalms 146

Jehovha Mubatsiri mukuru ngaarumbidzwe

1 Hareruya! Rumbidzai Jehovha, iwe mweya wangu! 2Ndicharumbidza Jehovha ndichiri mupenyu; Ndichaimbira Mwari wangu nziyo dzokurumbidza, ini ndichiripo. 3Regai kuvimba namachinda, Kana noMwanakomana womunhu, asingagoni kubatsira. 4Mweya wake unobuda, iye ndokudzokera pasi pake; Nezuva iro mano ake anopera. 5Anomufaro munhu uyo kana Mwari waJakobho ari mubatsiri wake, Anotarira kuna Jehovha Mwari wake. 6Iye, akaita kudenga napasi, Negungwa, nezvose zviri mukati mazvo; Iye, anoramba akatendeka nokusingaperi; 7Anoruramisira vanomanikidzwa; Anopa vane nzara zvokudya; Jehovha anosunungura vasungwa; 8Jehovha anosvinudza meso amapofu; Jehovha anosimudza vakakotamiswa pasi; Jehovha anoda vakarurama; 9Jehovha anochengeta vatorwa; Jehovha anotsigira nherera nechirikadzi; Asi nzira yavakaipa anoipesanisa. 10Jehovha achabata ushe nokusingaperi, Mwari wako, iwe Ziyoni, kusvikira kumarudzi namarudzi. Hareruya!

Copyright information for Shona