Psalms 147

Rumbidzai Jehovha nokuti ngoni dzake dzinoonekwa pose-pose

1 Hareruya. Nokuti zvakanaka kuti Mwari wedu aimbirwe nziyo dzokurumbidza; Zvinofadza, uye kurumbidza kwakafanira. 2Jehovha anovaka Jerusaremu; Anounganidza vakadzingwa vaIsiraeri. 3Anoporesa vane moyo yakaputsika, Anosunga mavanga avo. 4Anotara kuwanda kwenyeredzi; Anodzipa dzose mazita adzo. 5Ishe wedu mukuru, anesimba guru; Njere dzake hadziperi. 6Jehovha anobatsira vanyoro; 7Imbirai Jehovha muchimuvonga, Imbirai Mwari wedu nziyo dzokurumbidza nembira; 8Iye anofukidza denga namakore, Anogadzirira pasi mvura, Anomeresa uswa pamakomo. 9Anopa zvipfuwo zvokudya zvazvo, Navana vamakunguvo, anochema. 10Haafadzwi nesimba rebhiza; Haafariri makumbo omurume. 11Jehovha anofara navanomutya, Navanotarira ngoni dzake. 12Rumbidza Jehovha, iwe Jerusaremu; Rumbidza Mwari wako, iwe Ziyoni. 13Nokuti wakasimbisa mazariro amasuo ako; Akaropafadza vana vako mukati mako. 14Anoisa rugare panyika yako; Anokugutisa nezviyo zvakaisvonaka. 15Anotuma mirairo yake panyika; Shoko rake rinomhanya kwazvo. 16Anopa vanhu chando samakushe amakwai, Anoparadzira chando samadota. 17Anokanda chimvuramabwe chake sezvimedu; Ndianiko angamira pachando chake? 18Anotuma shoko rake, ndokuzvinyausa; Anovhuvhutisa mhepo yake mvura ndokuyerera. 19Anozivisa Jakobho shoko rake, Nalsiraeri mitemo yake nezvaakatonga. 20Haana kutongoitira rumwe rudzi saizvozvo; Kana zviri zvaakatonga, havana kuzviziva. Hareruya!

Copyright information for Shona