Psalms 147

Rumbidzai Jehovha nokuti ngoni dzake dzinoonekwa pose-pose

Hareruya. Nokuti zvakanaka kuti Mwari wedu aimbirwe nziyo dzokurumbidza; Zvinofadza, uye kurumbidza kwakafanira. Jehovha anovaka Jerusaremu; Anounganidza vakadzingwa vaIsiraeri. Anoporesa vane moyo yakaputsika, Anosunga mavanga avo. Anotara kuwanda kwenyeredzi; Anodzipa dzose mazita adzo. Ishe wedu mukuru, anesimba guru; Njere dzake hadziperi. Jehovha anobatsira vanyoro; Imbirai Jehovha muchimuvonga, Imbirai Mwari wedu nziyo dzokurumbidza nembira; Iye anofukidza denga namakore, Anogadzirira pasi mvura, Anomeresa uswa pamakomo. Anopa zvipfuwo zvokudya zvazvo, Navana vamakunguvo, anochema. 10 Haafadzwi nesimba rebhiza; Haafariri makumbo omurume. 11 Jehovha anofara navanomutya, Navanotarira ngoni dzake. 12 Rumbidza Jehovha, iwe Jerusaremu; Rumbidza Mwari wako, iwe Ziyoni. 13 Nokuti wakasimbisa mazariro amasuo ako; Akaropafadza vana vako mukati mako. 14 Anoisa rugare panyika yako; Anokugutisa nezviyo zvakaisvonaka. 15 Anotuma mirairo yake panyika; Shoko rake rinomhanya kwazvo. 16 Anopa vanhu chando samakushe amakwai, Anoparadzira chando samadota. 17 Anokanda chimvuramabwe chake sezvimedu; Ndianiko angamira pachando chake? 18 Anotuma shoko rake, ndokuzvinyausa; Anovhuvhutisa mhepo yake mvura ndokuyerera. 19 Anozivisa Jakobho shoko rake, Nalsiraeri mitemo yake nezvaakatonga. 20 Haana kutongoitira rumwe rudzi saizvozvo; Kana zviri zvaakatonga, havana kuzviziva. Hareruya!

Copyright information for Shona