Psalms 148

Zvose zvakasikwa ngazvirumbidze Jehovha

Hareruya! Rumbidzai Jehovha, imi muri kudenga; Murumbidzei panzvimbo dzokumusoro. Murumbidzei imi vatumwa vake vose; Murumbidzei imi hondo dzake dzose. Murumbidzei imi zuva Murumbidzei imi nyeredzi dzose dzinovhenekera. Murumbidzei imi kudenga kwokudenga-denga, Newe mvura zhinji, iri kumusoro kwokudenga-denga. Ngazvirumbidze zita raJehovha; Nokuti iye akaraira, zvikasikwa. Akazvisimbisawo nokusingaperi-peri; Akatema chirevo chisingafaniri kudarikwa. Rumbidzai Jehovha imi vapasi, Imi zvikara zvegungwa, nezviri makadzika; Moto nechimvuramabwe, chando noutsi; Dutu guru, rinoita zvaakareva; Makomo nezvikomo zvose; Miti inobereka nemisidhari yose; 10 Mhuka, nezvipfuwo zvose; Zvinokambaira neshiri dzinobhururuka; 11 Madzimambo apasi nendudzi dzose dzavanhu; Machinda navatongi vose vapasi; 12 Majaya nemhandara; Vatana navana; 13 Ngavarumbidze zita raJehovha; Nokuti zita rake roga rakakurumbira; Umambo hwake huri kumusoro kwapasi nokudenga. 14 Akasimudza runyanga rwavanhu vake, Kuti arumbidzwe navatsvene vake vose; Naivo vana vaIsiraeri, ivo vanhu vari pedo naye. Hareruya!

Copyright information for Shona