Psalms 149

Rumbidzai Jehovha nokuti ndiye anokundisa

Hareruya! Imbirai Jehovha rwiyo rutsva, Nokurumbidzwa kwake paungano yavatsvene. Isiraeri ngaafarire kwazvo musiki wake; Vana veZiyoni ngavave nomufaro naMambo wavo. Ngavarumbidze zita rake vachimutambira; Ngavamuimbire nziyo dzokurumbidza nengoma nembira. Nokuti Jehovha anofarira vanhu vake; Achashongedza vanyoro noruponeso; Vatsvene ngavafare kwazvo nokukudziwa; Ngavaimbe nomufaro panhovo dzavo. Kurumbidza kukuru kwaMwari ngakuve pahuro dzavo, Nomunondo unocheka kwose paruoko rwavo; Kuti vatsive vahedheni; Varange ndudzi dzavanhu; Kuti vasunge madzimambo avo neketani, Navakuru vavo nezvisungo zvamatare. Kuti vavaitire zvavakatongerwa zvakanyorwa; Vatsvene vake vose vachakudzwa naizvozvi. Hareruya!

Copyright information for Shona