Psalms 15

Ndiani angagara mutende raJehovha?

Jehovha, ndianiko angatsaukira mutende renyu? Ndianiko angagara pagomo renyu dzvene? Uyo, anofamba asina mhosva, anoita zvakarurama, Anotaura zvokwadi mumoyo make. Iye asina makuhwa parurimi rwake, Asingaitiri shamwari yake zvakaipa, Asingatuki waagere naye. Munhu akashata anozvidzwa naye; Asi anokudza vanotya Jehovha. Iye anoti kana achinge apika, haangazoshanduri shoko rake, kunyange zvikava zvakaipa kwaari. Iye asingarevi mhindu pamari yake, Kana kugamuchira chipo pamusoro pausina mhosva. Munhu anoita zvinhu izvozvi haangatongozununguswi.

Copyright information for Shona