Psalms 150

Rumbidzai Jehovha!

Hareruya! Rumbidzai Jehovha panzvimbo yake tsvene; Murumbidzei mudenga rakaitwa nesimba rake, Murumbidzei nokuda kwezvaakaita nesimba rake; Murumbidzei zvakafanira ukuru-kuru hwake. Murumbidzei nemitengeranwa nembira. Murumbidzei nengoma nokutamba; Murumbidzei nohudimbwa nenyere. Murumbidzei namakandira anorira kwazvo; Murumbidzei namakandira anorira zvakanaka. Zvinhu zvose zvinofema, ngazvirumbidze Jehovha. Hareruya!

Copyright information for Shona