Psalms 150

Rumbidzai Jehovha!

1 Hareruya! Rumbidzai Jehovha panzvimbo yake tsvene; Murumbidzei mudenga rakaitwa nesimba rake, 2Murumbidzei nokuda kwezvaakaita nesimba rake; Murumbidzei zvakafanira ukuru-kuru hwake. 3Murumbidzei nemitengeranwa nembira. 4Murumbidzei nengoma nokutamba; Murumbidzei nohudimbwa nenyere. 5Murumbidzei namakandira anorira kwazvo; Murumbidzei namakandira anorira zvakanaka. 6Zvinhu zvose zvinofema, ngazvirumbidze Jehovha. Hareruya!

Copyright information for Shona