Psalms 16

Rudo rwaDhavhidhi kuna Jehovha

Rwiyo Mikitami rwaDhavhidhi

1 Ndichengetei, Mwari, nokuti ndinovimba nemi. 2Ndakati kuna Jehovha, "Ndimi Ishe wangu; Kunze kwenyu handine chinhu chakanaka." 3Kana vari vatsvene, vari panyika, Ndivo vakaisvonaka vandinofarira zvikuru. 4Kuchema kuchawanzwa kwavanovigira mumwe mwari zvipo; Zvipiriso zvavo zvinodururwa zveropa handingazvidururi, Namazita avo handingaarevi nemiromo yangu. 5Jehovha ndiye mugove wenhaka yangu nowomukombe wangu; Munochengeta mugove wangu. 6Rwonzi rwokuyera rwakandiyerera nzvimbo dzakanaka; Zvirokwazvo, nhaka yangu yakaisvonaka. 7Ndicharumbidza Jehovha akandipa mano, Zvirokwazvo, itsvo dzangu dzinondidzidzisa panguva dzousiku. 8Ndakaisa Jehovha pamberi pangu nguva dzose; Zvaari kurudyi rwangu, handingazununguswi. 9Naizvozvo moyo wangu unofara, kukudzwa kwangu kunofarisisa; Nyama yanguvo ichagara yakachengetwa. 10Nokuti hamungasiyi mweya wangu muSheori; Hamungatenderi mutsvene wenyu kuti aone kuora. 11Mundiratidza nzira youpenyu; Mufaro wakazara uri pamberi pangu; Paruoko rwenyu rworudyi panezvinofadza nokusingaperi.

Copyright information for Shona