Psalms 16

Rudo rwaDhavhidhi kuna Jehovha

Rwiyo Mikitami rwaDhavhidhi

Ndichengetei, Mwari, nokuti ndinovimba nemi. Ndakati kuna Jehovha, "Ndimi Ishe wangu; Kunze kwenyu handine chinhu chakanaka." Kana vari vatsvene, vari panyika, Ndivo vakaisvonaka vandinofarira zvikuru. Kuchema kuchawanzwa kwavanovigira mumwe mwari zvipo; Zvipiriso zvavo zvinodururwa zveropa handingazvidururi, Namazita avo handingaarevi nemiromo yangu. Jehovha ndiye mugove wenhaka yangu nowomukombe wangu; Munochengeta mugove wangu. Rwonzi rwokuyera rwakandiyerera nzvimbo dzakanaka; Zvirokwazvo, nhaka yangu yakaisvonaka. Ndicharumbidza Jehovha akandipa mano, Zvirokwazvo, itsvo dzangu dzinondidzidzisa panguva dzousiku. Ndakaisa Jehovha pamberi pangu nguva dzose; Zvaari kurudyi rwangu, handingazununguswi. Naizvozvo moyo wangu unofara, kukudzwa kwangu kunofarisisa; Nyama yanguvo ichagara yakachengetwa. 10 Nokuti hamungasiyi mweya wangu muSheori; Hamungatenderi mutsvene wenyu kuti aone kuora. 11 Mundiratidza nzira youpenyu; Mufaro wakazara uri pamberi pangu; Paruoko rwenyu rworudyi panezvinofadza nokusingaperi.

Copyright information for Shona