Psalms 19

Ukuru hwaJehovha hunoonekwa pazvisikwa zvake nomurayiro wake

Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi.

1 Kudenga-denga kunoparidzira kubwinya kwaMwari; Uye denga rinoratidza basa ramaoko ake. 2Musi mumwe unotaurira mumwe musi, Uye usiku humwe hunopupurira humwe usiku njere. 3Hapana kutaura, kana mashoko; inzwi razvo harinzwiki. 4Rwonzi rwokuyera rwazvo rwakasvika kunyika yose, Namashoko azvo kumugumo wenyika. Akagadzirira zuva tende mukati mazvo. 5Iro rakafanana nechikomba chinobuda mumba macho, Rinofara semhare kumhanya nenzira yaro. 6Kubuda kwaro kunobva pamugumo wedenga, Kupota kwaro kunosvika pakuguma kwarozve; Hakune chinhu chakavanzirwa kupisa kwaro. 7Murayiro waJehovha wakakwana, unoponesa mweya; Chipupuriro chaJehovha ndechazvokwadi, chinopa vasina mano njere. 8Zvinorairwa naJehovha zvakarurama, zvinofadza moyo; Murau waJehovha wakaisvonaka, unovhenekera meso. 9Kutya Jehovha kwakanaka, kunogara nokusingaperi; Zvakatongwa naJehovha ndezvazvokwadi, zvakarurama kwazvo. 10Zvinofanira kutsvakwa kukunda ndarama, zvirokwazvo kukunda ndarama zhinji yakaisvonaka; zvinotapirawo kupfuura huchi nomusvi wamazinga ohuchi. 11Uyezve, muranda wenyu unonyeverwa nazvo; Pakuzvichengeta panomubayiro mukuru. Kana kuri kutsauka, ndiani angakuziva? 12Ndianiko angaziva zvitadzo? Ndinatsei imi pazvitadzo zvakavanzika. 13Dzoraiwo muranda wenyu pazvivi zvokuzvikudza; Ngazvirege kuva nesimba pamusoro pangu; ipapo ndichava akakwana, Handingavi nemhosva yokudarika kukuru. 14Mashoko omuromo wangu nokurangarira kwomoyo wangu ngazvifadze pamberi penyu, Imi Jehovha, dombo rangu, nomudzikunuri wangu.

Copyright information for Shona