Psalms 2

Kukunda kwoushe hwaMesiasi

1 Ndudzi dzinoitireiko bope, Navanhu vanofungireiko zvisina maturo? 2Madzimambo enyika anozvigadzira, Navabati vanorangana, Kuzorwa naJehovha nomuzodziwa wake, vachiti, 3"Ngatidambure zvisungo zvavo, Ngatirashe mabote avo abve kwatiri." 4Iye, agere kudenga-denga, achaseka; Ishe achavadadira. 5Ipapo achataura kwavari pakutsamwa kwake, Nokuvavhundusa pahasha dzake huru; 6"Kunyange zvakadaro ndakagadza mambo wangu paZiyoni, iro gomo rangu dzvene." 7Ndichaparidza chirevo, chinoti, "Jehovha akati kwandiri, `Ndiwe mwanakomana wangu; Nhasi ndakubereka. 8Kumbira kwandiri, ndikupe ndudzi ive nhaka yako, Nemigumo yenyika zvive zvako. 9Muchavapwanya netsvimbo youtare; Muchavaputsanya sehari yomuumbi.' " 10Zvino chivai nenjere, imi madzimambo; Munyeverwe, imi vatongi venyika. 11Shumirai Jehovha nokutya, Mufare muchidedera. 12Tsvodai mwanakomana, arege kutsamwa, mufire panzira, Nokuti hasha dzake dzingakurumidza kumuka. Vakakomborerwa vose vanovimba naye.

Copyright information for Shona