Psalms 20

Munyengetero kuti mambo akunde

Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi.

1 Jehovha ngaakupindure nomusi wokutambudzika; Zita raMwari waJakobho ngarikuise pakakwirira; 2Ngaakutumire rubatsiro runobva panzvimbo tsvene, Akutsigire nesimba rinobva Ziyoni. 3Ngaarangarire zvipiriso zvako zvose, Agamuchire zvibayiro zvako zvinopiswa; 4Ngaakupe zvinodikanwa nomoyo wako, Ngaaite sezvawakafunga. 5Tichafara kwazvo nokukunda kwenyu, Tichasimudza mireza yedu nezita raMwari wedu; Jehovha ngaaite zvose zvawakakumbira. 6Zvino ndinoziva kuti Jehovha anoponesa muzodziwa wake; Achamupindura ari kudenga kwake kutsvene Nesimba roruoko rwake rworudyi, rinoponesa. 7Vamwe vanovimba nengoro, vamwe namabhiza; Asi isu tichareva zita raJehovha Mwari wedu. 8Ivo vakotamiswa, vawira pasi; Asi isu tasimuka, timire zvakanaka. 9Ponesai, Jehovha; Mambo ngaatipindure kana tichidana.

Copyright information for Shona