Psalms 20

Munyengetero kuti mambo akunde

Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi.

Jehovha ngaakupindure nomusi wokutambudzika; Zita raMwari waJakobho ngarikuise pakakwirira; Ngaakutumire rubatsiro runobva panzvimbo tsvene, Akutsigire nesimba rinobva Ziyoni. Ngaarangarire zvipiriso zvako zvose, Agamuchire zvibayiro zvako zvinopiswa; Ngaakupe zvinodikanwa nomoyo wako, Ngaaite sezvawakafunga. Tichafara kwazvo nokukunda kwenyu, Tichasimudza mireza yedu nezita raMwari wedu; Jehovha ngaaite zvose zvawakakumbira. Zvino ndinoziva kuti Jehovha anoponesa muzodziwa wake; Achamupindura ari kudenga kwake kutsvene Nesimba roruoko rwake rworudyi, rinoponesa. Vamwe vanovimba nengoro, vamwe namabhiza; Asi isu tichareva zita raJehovha Mwari wedu. Ivo vakotamiswa, vawira pasi; Asi isu tasimuka, timire zvakanaka. Ponesai, Jehovha; Mambo ngaatipindure kana tichidana.

Copyright information for Shona