Psalms 21

Rwiyo rowkuvonga pamusoro pokukunda

Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi.

1 Mambo uchafara nesimba renyu, Jehovha; Achafarira kuponesa kwenyu zvikuru sei! 2Makamupa zvakadikanwa nomoyo wake, Hamuna kuramba kukumbira kwemiromo yake. 3Nokuti munomuchingura nemikomborero yezvakanaka; Munodzika korona yendarama yakaisvonaka pamusoro wake. 4Akakumbira upenyu kwamuri, mukamupa ihwo; Namazuva mazhinji nokusingaperi-peri. 5Kurumbidzwa kwake kukuru nokuda kwokuponesa kwenyu, Makaisa pamusoro pake kukudzwa noumambo. 6Nokuti munomukomborera zvikuru nokusingaperi; Munomufadza nomufaro pamberi penyu. 7Nokuti mambo anovimba naJehovha, Nounyoro hwoWokumusorosoro haangazunguswi. 8Ruoko rwenyu ruchawana vavengi venyu vose; Ruoko rwenyu rworudyi ruchawana vose vanokuvengai. 9Muchavaita sevira romoto nenguva yokutsamwa kwenyu. Jehovha achavamedza nehasha dzake, Moto uchavaparadza. 10Muchaparadza zvibereko zvavo panyika, Navana vavo pakati pavana vavanhu. 11Nokuti vakafunga kukuitirai zvakaipa; vakafunga zano rakaipa, asi havagoni kuzviita. 12Nokuti muchavafuratidza, Muchagadzira ungiso dzouta hwenyu kuvapfura pazviso zvavo. 13Simukai Jehovha, nesimba renyu; Naizvozvo tichaimba nokukudza chikuriri chenyu.

Copyright information for Shona