Psalms 22

Kuchema kwomunhu akasiyiwa naMwari

Kumutungamiriri wokuimba, nomuimbirwo weAjereti Hashishahari. Pisarema raDhavhidhi.

1 Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyireiko? Munomirireiko kure pakundibatsira, napamashoko okugomba kwangu? 2Mwari wangu, ndinodana masikati, asi hamupinduri; Nousiku, asi handiwani zororo. 3Asi imi muri mutsvene, Imi mugere parumbidzo dzaIsiraeri. 4Madzibaba edu akavimba nemi; Vakavimba, imi mukavarwira. 5Vakachema kwamuri, vakarwirwa; Vakavimba nemi, vakasanyadziswa. 6Asi ini ndiri honye, handizi munhu; Ndiri chinhu chinozvidzwa navanhu, chinoshorwa navanhu vose. 7Vose, vanondiona vanondiseka; Vanoshamisa muromo, vanodzungudza misoro, vachiti, 8"Chizviisai kuna Jehovha; iye ngaamurwire; Ngaamurwire, zvaanomufarira iye." 9Asi ndimi makandibudisa pachizvaro; Makandivimbisa nemi ndichiri pamazamu amai vangu. 10Ndakaiswa kwamuri kubva pachizvaro; Imi muri Mwari wangu kubva padumbu ramai vangu. 11Regai kuva kure neni; nokuti njodzi iri pedo; Nokuti hapana angabatsira. 12Hondo zhinji dzakandikomba; Hondo dzine simba dzaBhashani dzakandipoteredza. 13Dzinondishamisira miromo yadzo, Seshumba inoparadza ichiomba. 14Ndakadururwa semvura, Mapfupa angu ose akasvodogoka; moyo wangu wakafanana nenamo; Wakanyauka mukati moura hwangu. 15Simba rangu rakaoma sechaenga; Rurimi rwangu rwakanamatira pashaya dzangu; Makandiisa paguruva rorufu. 16Nokuti imbwa dzakandikomberedza; Ungano yavanoita zvakaipa yakandipoteredza; Vakaboora maoko angu namakumbo angu; 17Ndingaverenga mapfupa angu ose; Vanonditarira nokundinan’anidza; 18Vanogovana nguvo dzangu pakati pavo, Vanokanda mijenya pamusoro pehanzu yangu. 19Asi imi Jehovha, regai kuva kure neni; Imi simba rangu, kurumidzai kundibatsira. 20Rwirai mweya wangu pamunondo; Mudikanwa wangu pasimba rembwa. 21Ndiponesei pamuromo weshumba; Zvirokwazvo, makandipindura ndiri pakati penyanga dzenyati. 22Ndichadudzira zita renyu kuhama dzangu; Ndichakurumbidzai pakati peungano. 23Imi munotya Jehovha, murumbidzei; Imi mose vana vaJakobho, mukudzei; Mumutyei, imi mose vana vaIsiraeri. 24Nokuti haana kuzvidza kana kusema dambudziko raanotambudzwa; Kana kumuvanzira chiso chake; Asi panguva yaakachema kwaari akamunzwa. 25Kurumbidza kwangu paungano huru kunobva kwamuri; Ndicharipa mhiko dzangu pamberi pavanomutya. 26Vanyoro vachadya vakaguta; Vanotsvaka Jehovha ndivo vachamurumbidza; moyo yenyu ngairarame nokusingaperi. 27Migumo yose yenyika icharangarira nokudzokera kuna Jehovha; Marudzi ose avahedheni achanamata kwamuri. 28Nokuti ushe ndohwaJehovha; Ndiye mubati wavahedheni. 29Vakuru vose venyika vachadya nokunamata; Vose vanoburukira kuguruva vachapfugama pamberi pake, Naiye asingagoni kuraramisa mweya wake. 30Vana vake vachanamata kwaari; Rudzi runotevera ruchaudzwa zvaJehovha. 31Vachauya vachidudzira kururama kwake Kuvanhu vachazozvarwa, kuti ndiye wakazviita.

Copyright information for Shona