Psalms 22

Kuchema kwomunhu akasiyiwa naMwari

Kumutungamiriri wokuimba, nomuimbirwo weAjereti Hashishahari. Pisarema raDhavhidhi.

Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyireiko? Munomirireiko kure pakundibatsira, napamashoko okugomba kwangu? Mwari wangu, ndinodana masikati, asi hamupinduri; Nousiku, asi handiwani zororo. Asi imi muri mutsvene, Imi mugere parumbidzo dzaIsiraeri. Madzibaba edu akavimba nemi; Vakavimba, imi mukavarwira. Vakachema kwamuri, vakarwirwa; Vakavimba nemi, vakasanyadziswa. Asi ini ndiri honye, handizi munhu; Ndiri chinhu chinozvidzwa navanhu, chinoshorwa navanhu vose. Vose, vanondiona vanondiseka; Vanoshamisa muromo, vanodzungudza misoro, vachiti, "Chizviisai kuna Jehovha; iye ngaamurwire; Ngaamurwire, zvaanomufarira iye." Asi ndimi makandibudisa pachizvaro; Makandivimbisa nemi ndichiri pamazamu amai vangu. 10 Ndakaiswa kwamuri kubva pachizvaro; Imi muri Mwari wangu kubva padumbu ramai vangu. 11 Regai kuva kure neni; nokuti njodzi iri pedo; Nokuti hapana angabatsira. 12 Hondo zhinji dzakandikomba; Hondo dzine simba dzaBhashani dzakandipoteredza. 13 Dzinondishamisira miromo yadzo, Seshumba inoparadza ichiomba. 14 Ndakadururwa semvura, Mapfupa angu ose akasvodogoka; moyo wangu wakafanana nenamo; Wakanyauka mukati moura hwangu. 15 Simba rangu rakaoma sechaenga; Rurimi rwangu rwakanamatira pashaya dzangu; Makandiisa paguruva rorufu. 16 Nokuti imbwa dzakandikomberedza; Ungano yavanoita zvakaipa yakandipoteredza; Vakaboora maoko angu namakumbo angu; 17 Ndingaverenga mapfupa angu ose; Vanonditarira nokundinan’anidza; 18 Vanogovana nguvo dzangu pakati pavo, Vanokanda mijenya pamusoro pehanzu yangu. 19 Asi imi Jehovha, regai kuva kure neni; Imi simba rangu, kurumidzai kundibatsira. 20 Rwirai mweya wangu pamunondo; Mudikanwa wangu pasimba rembwa. 21 Ndiponesei pamuromo weshumba; Zvirokwazvo, makandipindura ndiri pakati penyanga dzenyati. 22 Ndichadudzira zita renyu kuhama dzangu; Ndichakurumbidzai pakati peungano. 23 Imi munotya Jehovha, murumbidzei; Imi mose vana vaJakobho, mukudzei; Mumutyei, imi mose vana vaIsiraeri. 24 Nokuti haana kuzvidza kana kusema dambudziko raanotambudzwa; Kana kumuvanzira chiso chake; Asi panguva yaakachema kwaari akamunzwa. 25 Kurumbidza kwangu paungano huru kunobva kwamuri; Ndicharipa mhiko dzangu pamberi pavanomutya. 26 Vanyoro vachadya vakaguta; Vanotsvaka Jehovha ndivo vachamurumbidza; moyo yenyu ngairarame nokusingaperi. 27 Migumo yose yenyika icharangarira nokudzokera kuna Jehovha; Marudzi ose avahedheni achanamata kwamuri. 28 Nokuti ushe ndohwaJehovha; Ndiye mubati wavahedheni. 29 Vakuru vose venyika vachadya nokunamata; Vose vanoburukira kuguruva vachapfugama pamberi pake, Naiye asingagoni kuraramisa mweya wake. 30 Vana vake vachanamata kwaari; Rudzi runotevera ruchaudzwa zvaJehovha. 31 Vachauya vachidudzira kururama kwake Kuvanhu vachazozvarwa, kuti ndiye wakazviita.

Copyright information for Shona