Psalms 23

Jehovha mufudzi wangu

Pisarema raDhavhidhi.

1 Jehovha ndiye mufudzi wangu; Hapana chandingashaiwa. 2Anondivatisa pasi pamafuro manyoro; Anondisesedza pamvura inozorodza. 3Anoponesa mweya wangu; Anondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake. 4Zvirokwazvo, kunyange ndikafamba mumupata womumvuri worufu, Handingatongotyi zvakaipa; nokuti imi muneni; Tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza. 5Munondigadzirira chokudya pamberi pavadzivisi vangu; Makazodza musoro wangu namafuta; mukombe wangu unopfachuka. 6Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvichanditevera mazuva ose oupenyu hwangu; Ini ndichagara mumba maJehovha mazuva namazuva.

Copyright information for Shona