Psalms 24

Simudzai misoro yenyu, masuo!

Pisarema raDhavhidhi.

1 Nyika ndeyaJehovha, nokuzara kwayo; Nyika yose navageremo. 2Nokuti wakaiteya pamusoro pamakungwa, Nokuisimbisa pamusoro penzizi. 3Ndiani angakwira mugomo raJehovha? Ndiani ungamira panzvimbo yake tsvene? 4Uyo anamaoko akachena, nomoyo wakanaka kwazvo; Asingasimudziri moyo wake kune zvisina maturo, Neasina kupika nhema. 5Iye achapiwa mukomborero naJehovha, Nokururamiswa naMwari muponesi wake. 6Urwu ndirwo rudzi rwavanomutsvaka, Vanotsvaka chiso chenyu, imi Mwari waJakobho. 7Simudzai misoro yenyu, imi masuo; Musimudzwe imi, magonhi akare-kare; Kuti Mambo wokubwinya apinde. 8Ndianiko iye Mambo wokubwinya? Ndiye Jehovha ane simba noumhare, Iye Jehovha anoumhare pakurwa. 9Simudzai misoro yenyu, imi masuo; Muisimudze, imi magonhi akare-kare; Kuti Mambo wokubwinya apinde. 10Ndianiko uyu Mambo wokubwinya? Jehovha wehondo, Ndiye Mambo wokubwinya.

Copyright information for Shona