Psalms 25

Dhavhidhi anonyengetera kuti akanganwirwe nokuchengetwa

Pisarema raDhavhidhi.

1 Jehovha, ndinosimudzira moyo wangu kwamuri. 2Mwari wangu, ndinovimba nemi, Ngandirege kunyadziswa; Vavengi vangu ngavarege kundikunda. 3Zvirokwazvo, hapana munhu anokumirirai anganyadziswa; Vachanyadziswa ndivo vanonyengera pasina chinhu. 4Ndiratidzei nzira dzenyu, Jehovha; Ndidzidzisei nzira dzenyu. 5Ndiperekedzei muzvokwadi yenyu, mundidzidzise; Nokuti ndimi Mwari muponesi wangu; Ndinokutarirai zuva rose. 6Rangarirai, Jehovha, nyasha yenyu huru nounyoro hwenyu; Nokuti zvaivapo kare nakare. 7Regai kurangarira zvivi zvohuduku hwangu, nokudarika kwangu; Mundirangarire nounyoro hwenyu, Nokuda kwokunaka kwenyu, 8Jehovha. akanaka, akarurama; Saka acharaira vatadzi panzira. 9Achaperekedza vanyoro munezvakarurama; Achadzidzisa vanyoro nzira yake. 10Nzira dzose dzaJehovha ndedzounyoro nezvokwadi Kunavanochengeta sungano yake nezvipupuriro zvake. 11Nokuda kwezita renyu, Jehovha, Kanganwirai zvakaipa zvangu, nokuti zvikuru. 12Munhu ndoupiko anotya Jehovha? Ndiye waachadzidzisa nzira yaanofanira kusanangura. 13Mweya wake uchagara zvakanaka; Uye vana vake vachagara nhaka yenyika. 14Zvakavanzwa zvaJehovha ndezvavanomutya; Achavaratidza sungano yake. 15Meso angu anoramba achitarira kuna Jehovha; Nokuti anobvisa tsoka dzangu pamumbure. 16Ringirai kwandiri, mundinzwire nyasha; Nokuti ndiri ndoga, ndinotambudzika. 17matambudziko omoyo wangu awanda kwazvo; Haiwa, ndibudisei panjodzi dzangu. 18Tarirai kutambudzika kwangu nokurwadziwa kwangu; Mundikanganwire zvivi zvangu zvose. 19Tarirai vavengi vangu, nokuti vazhinji; Vanondivenga nehasha dzembengo. 20Chengetai mweya wangu mundirwire; Ndirege kunyadziswa, nokuti ndinovimba nemi. 21Kusanyengera nokururama ngazvindichengete, Nokuti ndinokumirirai. 22dzikunurai Isiraeri, imi Mwari, Panjodzi dzake dzose.

Copyright information for Shona