Psalms 26

Dhavhidhi anokumbira kuti Jehovha amururamisire

Pisarema raDhavhidhi.

1 Nditongerei Jehovha, nokuti ndakafamba nokusanyengera kwangu; Ndakavimbawo naJehovha ndisinganyunyuti. 2Ndinzverei Jehovha, ndiidzei, Natsai itsvo dzangu nomoyo wangu. 3Nokuti unyoro hwenyu huri pamberi pameso angu, Ndakafamba muzvokwadi yenyu. 4Handina kugara navanhu venhema, Handingafambidzani navanyengeri. 5Ndinovenga ungano yavanoita zvakaipa, Handingagari navatadzi. 6Ndichashambidza maoko angu ndisina mhosva; Ndigopoteredza aritari yenyu saizvozvo, Jehovha. 7Kuti ndiparidze nenzwi rokuvonga, Ndiudze vanhu zvamabasa enyu ose anoshamisa. 8Jehovha, ndinoda hugaro hweimba yenyu, Nenzvimbo panogara kubwinya kwenyu. 9Regai kusanganisa mweya wangu pamwechete navatadzi, Noupenyu hwangu navateuri veropa; 10Vakabata zvakashata pamaoko avo, Ruoko rwavo rworudyi ruzere nefufuro. 11Asi kana ndirini ndichafamba nokusanyengera kwangu; Ndidzikunurei, mundinzwire tsitsi. 12Rutsoka rwangu rumire pakati chechetere; Ndicharumbidza Jehovha paungano

Copyright information for Shona