Psalms 29

inzwi raJehovha

Ipai, Jehovha, imi vanakomana vaMwari, Ipai Jehovha kudzo nesimba. Ipai Jehovha kudzo yakafanirwa nezita rake; Namatai kuna Jehovha nenguvo tsvene. inzwi raJehovha riri pamusoro pemvura zhinji; Mwari wokubwinya unotinhira, Iye Jehovha ari pamusoro pemvura zhinji-zhinji, inzwi raJehovha rine simba; inzwi raJehovha rizere noumambo. inzwi raJehovha rinovhuna misidhari; Zvirokwazvo, Jehovha anovhunanya misidhari yeRebhanoni. Anoipemberesa semhuru; Iro Rebhanoni neSirioni semhuru yenyati. inzwi raJehovha rinopamura mirazvo yomoto. inzwi raJehovha rinodederesa renje; Jehovha anodederesa renje reKadheshi. inzwi raJehovha rinoberekesa nondo, Rinosvuura miti yamatondo; Nomutemberi yake zvose zvinoti, "Kubwinya." 10 Jehovha akagara pachigaro choushe paboporodzi remvura; Zvirokwazvo, Jehovha anogara ari mambo nokusingaperi. 11 Jehovha achapa vanhu vake simba; Jehovha acharopafadza vanhu vake norugare.

Copyright information for Shona