Psalms 29

inzwi raJehovha

1 Ipai, Jehovha, imi vanakomana vaMwari, Ipai Jehovha kudzo nesimba. 2Ipai Jehovha kudzo yakafanirwa nezita rake; Namatai kuna Jehovha nenguvo tsvene. 3inzwi raJehovha riri pamusoro pemvura zhinji; Mwari wokubwinya unotinhira, Iye Jehovha ari pamusoro pemvura zhinji-zhinji, 4inzwi raJehovha rine simba; inzwi raJehovha rizere noumambo. 5inzwi raJehovha rinovhuna misidhari; Zvirokwazvo, Jehovha anovhunanya misidhari yeRebhanoni. 6Anoipemberesa semhuru; Iro Rebhanoni neSirioni semhuru yenyati. 7inzwi raJehovha rinopamura mirazvo yomoto. 8inzwi raJehovha rinodederesa renje; Jehovha anodederesa renje reKadheshi. 9inzwi raJehovha rinoberekesa nondo, Rinosvuura miti yamatondo; Nomutemberi yake zvose zvinoti, "Kubwinya." 10Jehovha akagara pachigaro choushe paboporodzi remvura; Zvirokwazvo, Jehovha anogara ari mambo nokusingaperi. 11Jehovha achapa vanhu vake simba; Jehovha acharopafadza vanhu vake norugare.

Copyright information for Shona