Psalms 3

Mwari ndiye murwiri panjodzi Pisarema raDhavhidhi panguva yokutiza kwake Abhusaromu mwanakomana wake.

Haiwa Jehovha, vadzivisi vangu vawanda sei! Vazhinji vanondimukira. Vazhinji variko vanoti kumweya wangu, "Haano ruponeso kuna Mwari." Asi imi Jehovha muri nhovo yangu kumativi ose; Kudzo yangu, nomusimudzi womusoro wangu, Ndinodana kuna Jehovha nenzwi rangu, Iye anondipindura ari pagomo rake dzvene. Ndakavata pasi ndikabatwa nehope; Ndikamuka; nokuti Jehovha anonditsigira. Handingatyi zviuru zvamazana zvavanhu, Vakandikomberedza kuzorwa neni. Simukai, Jehovha; ndirwirei, Mwari wangu; Nokuti makarova vavengi vangu vose pashaya dzavo; Makavhuna meno avakaipa. Ruponeso runobva kuna Jehovha; Kukomborera kwenyu ngakuve pamusoro pavanhu venyu.

Copyright information for Shona