Psalms 3

Mwari ndiye murwiri panjodzi Pisarema raDhavhidhi panguva yokutiza kwake Abhusaromu mwanakomana wake.

1 Haiwa Jehovha, vadzivisi vangu vawanda sei! Vazhinji vanondimukira. 2Vazhinji variko vanoti kumweya wangu, "Haano ruponeso kuna Mwari." 3Asi imi Jehovha muri nhovo yangu kumativi ose; Kudzo yangu, nomusimudzi womusoro wangu, 4Ndinodana kuna Jehovha nenzwi rangu, Iye anondipindura ari pagomo rake dzvene. 5Ndakavata pasi ndikabatwa nehope; Ndikamuka; nokuti Jehovha anonditsigira. 6Handingatyi zviuru zvamazana zvavanhu, Vakandikomberedza kuzorwa neni. 7Simukai, Jehovha; ndirwirei, Mwari wangu; Nokuti makarova vavengi vangu vose pashaya dzavo; Makavhuna meno avakaipa. 8Ruponeso runobva kuna Jehovha; Kukomborera kwenyu ngakuve pamusoro pavanhu venyu.

Copyright information for Shona