Psalms 30

Rwiyo rwokuvonga

Pisarema; rwiyo pakutsaurira Jehovha imba; Pisarema raDhavhidhi.

Ndichakukudzai zvikuru, Jehovha; nokuti makandisimudza, Hamuna kutendera vavengi vangu kufara nokuda kwangu. Jehovha, Mwari wangu, Ndakachema kwamuri, imi mukandiponesa. Jehovha, makabudisa mweya wangu paSheori; Makachengeta upenyu hwangu, kuti ndirege kuburukira kugomba. Imbirai Jehovha nziyo dzokurumbidza, imi vatsvene vake, Muvonge kana muchirangarira zita rake dzvene. Nokuti kutsamwa kwake kuripo chinguva chiduku; Asi ngoni dzake ndedzoupenyu hwose. Kuchema kungavapo madekwana, Asi mufaro unosvika mangwanani. Kana ndirini, ndakati pakufara kwangu, "Handingatongozununguswi." Imi Jehovha, nengoni dzenyu makamisa gomo rangu nesimba; Makavanza chiso chenyu; ini ndikatambudzika. Ndakachema kwamuri, Jehovha; Uye ndakakumbira kuna Jehovha; "Ropa rangu ringandibatsireiko, kana ndichaburukira kugomba? Guruva ringakurumbidzai here? Ringadudzira zvokwadi yenyu here? 10 Inzwai Jehovha, mundinzwirei tsitsi; Jehovha, ivai mubatsiri wangu." 11 Makashandura kuchema kwangu kukava kutamba; Makasunungura gumbo rangu, mukasunga chiuno changu nomufaro; 12 Kuti mweya wangu ukuimbirei nziyo dzokurumbidza, urege kunyarara. Jehovha Mwari wangu, ndichakuvongai nokusingaperi.

Copyright information for Shona