Psalms 30

Rwiyo rwokuvonga

Pisarema; rwiyo pakutsaurira Jehovha imba; Pisarema raDhavhidhi.

1 Ndichakukudzai zvikuru, Jehovha; nokuti makandisimudza, Hamuna kutendera vavengi vangu kufara nokuda kwangu. 2Jehovha, Mwari wangu, Ndakachema kwamuri, imi mukandiponesa. 3Jehovha, makabudisa mweya wangu paSheori; Makachengeta upenyu hwangu, kuti ndirege kuburukira kugomba. 4Imbirai Jehovha nziyo dzokurumbidza, imi vatsvene vake, Muvonge kana muchirangarira zita rake dzvene. 5Nokuti kutsamwa kwake kuripo chinguva chiduku; Asi ngoni dzake ndedzoupenyu hwose. Kuchema kungavapo madekwana, Asi mufaro unosvika mangwanani. 6Kana ndirini, ndakati pakufara kwangu, "Handingatongozununguswi." 7Imi Jehovha, nengoni dzenyu makamisa gomo rangu nesimba; Makavanza chiso chenyu; ini ndikatambudzika. 8Ndakachema kwamuri, Jehovha; Uye ndakakumbira kuna Jehovha; 9"Ropa rangu ringandibatsireiko, kana ndichaburukira kugomba? Guruva ringakurumbidzai here? Ringadudzira zvokwadi yenyu here? 10Inzwai Jehovha, mundinzwirei tsitsi; Jehovha, ivai mubatsiri wangu." 11Makashandura kuchema kwangu kukava kutamba; Makasunungura gumbo rangu, mukasunga chiuno changu nomufaro; 12Kuti mweya wangu ukuimbirei nziyo dzokurumbidza, urege kunyarara. Jehovha Mwari wangu, ndichakuvongai nokusingaperi.

Copyright information for Shona