Psalms 32

Mufaro womunhu wakakanganwirwa zvivi zvake

Pisarema raDhavhidha. Rwiyo rweMashiri

Akakomborerwa akakanganwirwa kudarika kwake, akafukidzirwa zvivi zvake Akakomborerwa munhu asingaverengerwi zvakaipa naJehovha; asina kunyengera pamweya wake. Panguva yandakaramba ndinyerere, mapfupa angu akasakara nokuvuvura kwangu zuva rose. Nokuti ruoko rwenyu rwakanga rwuchirema pamusoro pangu masikati novusiku; Unyoro hwangu hwakashandurwa hukava kuoma kwechirimo. Ndakakuzivisai chakaipa changu, handina kuvanza chakaipa changu; Ndakati,"ndicharevurura kudarika kwangu kuna Jehovha;" Imwi makandikangamwira kuipa kwechivi changu. Saka vose vanotya Mwari ngavanyengetere kwamuri panguva yamunowanikwa, zvirokwazvo kana mvura ichikukura, hasvikiri kwaari. Ndimi chivando changu; muchandichengeta ndirege kupinda pakutambudzika. Muchandikomberedza nenziyo dzokurwira. Ndichakudzidzisa nekukuraira nzira yaunofanira kufamba nayo; Ndichakupa njere neziso rangu, riri pamusoro pako. Regai kuva sebhiza, kana sehesera zvisinganzwisisi. Zvinofanira kufambiswa nerwauro netomu namakashu azvo, Hazvingazodi kuswedera kwauri. 10 Akaipa achava nenjodzi zhinji; Asi anovimba naJehovha achakombwa netsitsi. 11 Farai muna Jehovha, mufarisise, imi makarurama;Pururudzai nomufaro, imimakachena pamoyo.

Copyright information for Shona