Psalms 33

Rwiyo rwokurumbidza Jehovha

1 Farisai munaJehovha, imi vakarurama; Kurumbidza kwakafanira vakarurama. 2Vongai Jehovha nembira; Muimbirei nziyo dzokurumbidza nomutengeranwa une hungiso dzine gumi. 3Muimbirei rwiyo rutsva; Ridzai zvakanaka nokuridza kukuru. 4Nokuti shoko raJehovha rakarurama, Anoita zvose nokutendeka. 5Iye anoda kururama nokururamisa; Nyika izere nounyoro hwaJehovha. 6Kudenga-denga kwakaitwa neshoko raJehovha, Uye hondo dzose dzoko nokufema kwomuromo wake. 7Anounganidza mvura zhinji yegungwa pamwechete somurwi; Anochengeta mvura zhinji dzakadzika mumatura. 8Nyika yose ngaitye Jehovha; Vose vagere panyika ngavadedere pamberi pake. 9Nokuti iye akataura, zvikaitika; Akaraira, zvikamira zvikasimba. 10Jehovha anoparadza zano ravahedheni; Mifungo yendudzi dzavanhu anoishaisa simba. 11Zano raJehovha rakasimba nokusingaperi, Nendangariro dzomoyo wake kusvikira kundudzi dzose. 12Rwakakomborerwa rudzi rwakaita Jehovha Mwari warwo; Rudzi rwaakatsaura kuva nhaka yake. 13Jehovha anotarira ari kudenga; Anoona vanakomana vose vavanhu; 14Anotarira ari ipapo paagere Achiona vanhu vose vagere panyika. 15Iye anoumba moyo yavo vose, Anocherekedza mabasa avo ose 16Hapana mambo anoponeswa nokuwanda kwehondo; Mhare hairwirwi nesimba guru. 17Bhiza haribatsiri pakukunda; Harigoni kurwira nesimba raro guru. 18Tarirai, ziso raJehovha rinotarira vanomutya, Ivo, vanorindira tsitsi dzake; 19Kurwira mweya wavo parufu, Nokuvararamisa panguva yenzara. 20Mweya yedu yakarindira Jehovha; Ndiye mubatsiri wedu nenhovo yedu. 21Nokuti moyo yedu ichafara kwazvo maari, Zvatakavimba nezita rake dzvene. 22Tsitsi dzenyu ngadzive nesu, Jehovha, Sezvatakakurindirai.

Copyright information for Shona