Psalms 33

Rwiyo rwokurumbidza Jehovha

Farisai munaJehovha, imi vakarurama; Kurumbidza kwakafanira vakarurama. Vongai Jehovha nembira; Muimbirei nziyo dzokurumbidza nomutengeranwa une hungiso dzine gumi. Muimbirei rwiyo rutsva; Ridzai zvakanaka nokuridza kukuru. Nokuti shoko raJehovha rakarurama, Anoita zvose nokutendeka. Iye anoda kururama nokururamisa; Nyika izere nounyoro hwaJehovha. Kudenga-denga kwakaitwa neshoko raJehovha, Uye hondo dzose dzoko nokufema kwomuromo wake. Anounganidza mvura zhinji yegungwa pamwechete somurwi; Anochengeta mvura zhinji dzakadzika mumatura. Nyika yose ngaitye Jehovha; Vose vagere panyika ngavadedere pamberi pake. Nokuti iye akataura, zvikaitika; Akaraira, zvikamira zvikasimba. 10 Jehovha anoparadza zano ravahedheni; Mifungo yendudzi dzavanhu anoishaisa simba. 11 Zano raJehovha rakasimba nokusingaperi, Nendangariro dzomoyo wake kusvikira kundudzi dzose. 12 Rwakakomborerwa rudzi rwakaita Jehovha Mwari warwo; Rudzi rwaakatsaura kuva nhaka yake. 13 Jehovha anotarira ari kudenga; Anoona vanakomana vose vavanhu; 14 Anotarira ari ipapo paagere Achiona vanhu vose vagere panyika. 15 Iye anoumba moyo yavo vose, Anocherekedza mabasa avo ose 16 Hapana mambo anoponeswa nokuwanda kwehondo; Mhare hairwirwi nesimba guru. 17 Bhiza haribatsiri pakukunda; Harigoni kurwira nesimba raro guru. 18 Tarirai, ziso raJehovha rinotarira vanomutya, Ivo, vanorindira tsitsi dzake; 19 Kurwira mweya wavo parufu, Nokuvararamisa panguva yenzara. 20 Mweya yedu yakarindira Jehovha; Ndiye mubatsiri wedu nenhovo yedu. 21 Nokuti moyo yedu ichafara kwazvo maari, Zvatakavimba nezita rake dzvene. 22 Tsitsi dzenyu ngadzive nesu, Jehovha, Sezvatakakurindirai.

Copyright information for Shona