Psalms 37

Mufaro wavakaipa ndowenguva duku

Pisarema raDhavhidhi.

1 Usava neshungu nokuda kwavanoita zvakaipa, Usagodora vanoita zvisina kururama. 2Nokuti vachakurumidza kudzurwa souswa, Vachaoma semuriwo mutema. 3Vimba naJehovha, uite zvakanaka; Gara panyika, ushingairire kutendeka. 4Farikana kwazvo kuna Jehovha; Iye agokupa zvinodikanwa nomoyo wako. 5Isa nzira yako kuna Jehovha; Vimbawo naye, iye achazviita. 6Iye achabudisa kururama kwako sechiedza, Nokururamisirwa kwako samasikati. 7Nyarara pamberi paJehovha, umurindire unyerere; Usava neshungu pamusoro poanofara panzira yake, Pamusoro pomunhu anoita mano akaipa aakafunga. 8Rega kutsamwa, urashe hasha; Usava neshungu, zvinongotadzisa munhu. 9Nokuti vanoita zvakaipa vachagurwa; Asi vanorindira Jehovha vachagara nhaka yenyika. 10Kwasara chinguva chiduku, akaipa haachazovipo; Zvirokwazvo, iwe uchacherekedza zvakanaka paaigara, asi haachazovipo zvirokwazvo iwe uchacherekedza zvakanaka paaigara, asi haachazovipo. 11Asi vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika; Ndivo vachafarikana kwazvo norugare rukuru. 12Akaipa anofungira akarurama mano akaipa, Anomurumanira meno ake. 13Ishe achamuseka; Nokuti anoona kuti zuva rake rinouya. 14Vakaipa vakavhomora munondo, vakawembura uta hwavo; Kuti vawisire pasi varombo navanoshaiwa, Kuti vauraya vakarurama panzira; 15Munondo wavo uchapinda pamoyo yavo imene, Uye uta hwavo huchavhuniwa. 16Zvishoma, zvakanaka, zvowakarurama zvinopfuura zvakawanda zvavakaipa vazhinji. 17Nokuti maoko avakaipa achavhuniwa; Asi Jehovha anotsigira vakarurama. 18Jehovha anoziva mazuva avane moyo yakarurama; Nhaka yavo ndeyokusingaperi. 19Havanganyadziswi nenguva yokuipa; Pamisi yenzara vachagutiswa. 20Asi vakaipa vachaparara, Uye vavengi vaJehovha vachafanana nokunaka kwamafuro; Vacharova; vacharova soutsi. 21Akaipa anokwereta, asingaripizve; Asi akarurama ane ngoni, anopa. 22Nokuti vanokomborerwa naye vachagara nhaka yenyika; Asi vanotukwa naye vachaparadzwa. 23Mufambiro womunhu unosimbiswa naJehovha; Unofarikana munzira yake. 24Kunyange akawa, haangawiswi chose; Nokuti Jehovha anomutsigira noruoko rwake. 25Ndakanga ndiri muduku, zvino ndakwegura; Kunyange zvakadaro handina kutongoona akarurama achisiyiwa, Kana vana vake vachipemha zvokudya. 26Zuva rose anoramba ane ngoni, achiposa; Vana vake vanokomborerwa. 27Ibva pane zvakaipa, uite zvakanaka; Ugare zvakanaka nokusingaperi. 28Nokuti Jehovha unoda zvakarurama, Haasiyi vatsvene vake; Vanochengetwa nokusingaperi; Asi vana vowakaipa vachaparadzwa. 29Vakarurama vachagara nhaka yenyika, Vachagaramo nokusingaperi. 30Muromo wowakarurama unotaura zvenjere, Rurimi rwake runotaura zvakarurama. 31Murayiro waMwari wake uri mumoyo make; Pakutsika kwake haangatongotedzemuki. 32Akaipa anovandira akarurama, Achitsvaka kumuuraya. 33Jehovha haangamuregeri muruoko rwake, Kana kumupa mhosva kana atongwa. 34Rindira Jehovha, urambire panzira yake, Iye achakukudza kuti ugare nhaka yenyika; Kana vakaipa vachiparadzwa iwe uchazviona. 35Ndakaona akaipa anesimba guru, Achitandavara somuti munyoro panyika yawo. 36Zvino mumwe akapfuurazve, wanei haachipo; Ndakamutsvaka, asi akanga asichawanikwi. 37Cherekedzai munhu akakwana, mutarire akarurama; Nokuti kuguma kwomunhu uyo rugare. 38Kana vari vadariki, vachaparadzwa pamwechete; Pakuguma kwavo vakaipa vachaparadzwa. 39Asi kuponeswa kwavakarurama kunobva kuna Jehovha; Ndiye nhare yavo panguva yokutambudzika. 40Jehovha anovabatsira, nokuvarwira; Anovarwira kuna vakaipa, nokuvaponesa, Nokuti vakandovanda maari.

Copyright information for Shona