Psalms 38

Dhavhidhi anochema kuna Jehovha pakutambudzika kwake

Pisarema raDhavhidhi, rokuyeudzira

1 Haiwa Jehovha, regai kundiraira pakutsamwa kwenyu, Musandiranga nokusafara kwenyu kukuru. 2Nokuti miseve yenyu yandibaya, Ruoko rwenyu runonditsikirira kwazvo. 3Hakuchina hukukutu panyama yangu nokuda kwehasha dzenyu; Uye hapachina mufaro pamapfupa angu nokuda kwechivi changu. 4Nokuti zvakaipa zvangu zvafukidza musoro wangu; Zvinondiremera somutoro unorema. 5Maronda angu anonhuwa, akaora, Nokuda kwohupenzi hwangu. 6Ndakakombamiswa, ndakakotamiswa kwazvo, Ndinofamba ndichichema zuva rose. 7Nokuti chiuno changu chinopisa zvikuru; Hakuchina hukukutu panyama yangu. 8Ndakati rukutu, ndavhunika kwazvo; Ndakagomera nokuda kwokutambudzika kwomoyo wangu. 9Ishe, zvose zvinoda moyo wangu zviri pamberi penyu; Hamuna kuvanzirwa kugomba kwangu. 10moyo wangu unopfura, ndapererwa nesimba rangu; Kana chiri chiedza chameso angu, naicho chabva kwandiri. 11Vanondida, neshamwari dzangu, vanomira kure nokuda kwehosha yangu; Uye hama dzangu dzimire kure. 12Vanotsvaka upenyu hwangu vanonditeyira misungo; Uye vanotsvaka kundikuvadza vanotaura zvokuparadzwa kwangu, Asi vanofunga kundinyengera zuva rose. 13Asi ini ndakafanana nematsi, handinzwi; Ndakafanana nembeveve isingashamisi muromo wayo. 14Zvirokwazvo, ndakafanana nomunhu asinganzwi, Asina mhinduro pamuromo wake. 15Nokuti ndimi, Jehovha, wandinotarira; Imi muchapindura, Jehovha Mwari wangu. 16Nokuti ndakati, "Ngavarege kufara pamusoro pangu; Kana rutsoka rwangu ruchitedzemuka, vanozvikudza pamusoro pangu." 17Nokuti ndinovavarira kugumburwa, Uye njodzi yangu iri pamberi pangu nguva dzose. 18Nokuti ndichazvireurura zvakaipa zvangu; Ndichachema zvivi zvangu. 19Asi vavengi vangu vakasvinuka, vane simba, Uye vanondivenga ndisina mhosva vawanda. 20Naivowo vanotsiva zvakaipa nezvakanaka, Ndivo vadzivisi vangu, nokuti ndinotevera chinhu chakanaka. 21Regai kundisiya, Jehovha; Mwari wangu, regai kuva kure neni. 22Kurumidzai kundibatsira, Ishe, imi muponesi wangu.

Copyright information for Shona