Psalms 39

Munyengetero pakutambudzika

Kumutungamiriri wokuimba, kuna Jedhutuni. Pisarema raDhavhidhi.

Ndakati, "Ndichachenjerera nzira dzangu, Kuti ndirege kutadza norurimi rwangu; Ndichachengeta muromo wangu netomu, Kana wakaipa ari pamberi pangu." Ndakanga ndiri mbeveve ndisingatauri, Ndakanyarara hangu, ndiri kure nezvakanaka. Kuchema kwangu kukamutswa. moyo wangu wakanga uchipisa mukati mangu; Ndakati ndichifunga, moto ukapfuta; Ipapo ndakataura norurimi rwangu, ndikati, "Jehovha, ndizivisei mugumo wangu, Uye mwero wamazuva angu, kuti akadini; Ndizivisei kuti ndinongopfuura hangu." Tarirai, makaita mazuva angu sohupamhi hwechanza; Uye nguva yokurarama kwangu sechinhu chisipo pamberi penyu; Zvirokwazvo, munhu mumwe nomumwe kunyange akasimba kwazvo, mweya bedzi. Zvirokwazvo, munhu mumwe nomumwe anofamba-famba somumvuri; Zvirokwazvo, vanoita bope pasina; Anounganidza fuma, asi haazivi kuti ndiani achaidya. Zvino Ishe, ndakarindireiko? Tariro yangu iri kwamuri. Ndirwirei pakudarika kwangu kwose; Regai kundiita munhu anosekwa namapenzi. Ndakanga ndiri mbeveve, handina kushamisa muromo wangu; Nokuti ndimi makazviita. 10 Bvisai shamhu yenyu kwandiri; Ndapera nokurohwa noruoko rwenyu. 11 Kana muchiraira munhu muchimuranga pamusoro pezvakaipa, Munopedza kunaka kwake sechivhundudzi; Zvirokwazvo munhu mumwe nomumwe mweya hake. 12 Inzwai munyengetero wangu, Jehovha, rerekerai nzeve yenyu munzwe kuchema kwangu; Musanyarara muchiona misodzi yangu; Nokuti ndiri mweni kwamuri, Mutorwa, sezvakanga zvakaita madzibaba angu ose. 13 Regai kunditarira, kuti ndimbonaya hangu, Ndisati ndabva pano, ndikasazovapo.

Copyright information for Shona