Psalms 41

Munyengetero pakurwara

Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi.

1 Akakomborerwa ane hanya navarombo Jehovha achamurwira nomusi wezvakaipa. 2Jehovha achamuchengeta nokumuraramisa, achakomborerwa panyika; Hamungamuisi pakuda kwavavengi vake, 3Jehovha achamutsigira panhovo yourwere; Munoshandura nhovo dzake dzose pakurwa kwake. 4Ini ndakati, "Jehovha, ndinzwirei tsitsi; Poresai mweya wangu; nokuti ndakakutadzirai." 5Vavengi vangu vanotaura zvakaipa pamusoro pangu, vachiti, "Uchagofa rinhiko, zita rake rirove? 6Kana mumwe achiuya kuzondiona, anotaura zvisina maturo; moyo wake unozviunganidzira zvakaipa; Kana obuda kumwe, anozviparidza. 7Vose, vanondivenga, vanoita zeve-zeve pamwechete pamusoro pangu; Vanorangana kundikuvadza, 8Chinhu chakaipa chakamunamatira ndizvo zvavanotaura; Zvino zvaavata pasi, haachazomukizve. 9Haiwa, kunyange shamwari yangu chaiyo, wandaivimba naye, aidya zvokudya zvangu, Naiye andisimudzira chichitsinho chake. 10Asi imi Jehovha, ndinzwirei tsitsi, mundisimudzei, Kuti ndivatsive. 11Ndinoziviswa nechinhu ichi kuti munofadzwa neni, Nokuti muvengi wangu haandikundi. 12Kana ndirini munonditsigira pakururama kwangu, Munondiisa pamberi penyu nokusingaperi. 13Jehovha, Mwari waIsiraeri, ngaavongwe, Kubva pakusingaperi kusvikira pakusingaperi Ameni, zvirokwazvo Ameni.

Copyright information for Shona