Psalms 43

Munyengetero kufambiswa nechiedza nezvokwadi yaJehovha

1 Nditongerei Mwari, mundireverere pamhosva yangu parudzi rusina tsitsi; Ndirwirei pamunhu anonyengera asina kururama. 2Nokuti ndimi Mwari simba rangu; mandirasireiko? Ndinofambireiko ndichichema nokuda kwokumanikidza kwomuvengi? 3Tumai chiedza chenyu nezvokwadi yenyu; zvinditungamirire; Zvindisvitse kugomo renyu dzvene, Nokutabhenakeri dzenyu. 4Ipapo ndichasvika kuaritari yaMwari, Kuna Mwari, iye mufaro wangu mukuru; Ndichakurumbidzai nembira, imi Mwari, Mwari wangu. 5Unosuwireiko, mweya wangu? Unoshaiwa rugare neiko mukati mangu? Tarira kuna Mwari; nokuti ndichazomurumbidza hangu, Iye muponesi wechiso changu, naMwari wangu.

Copyright information for Shona