Psalms 45

Rwiyo pamutambo waMambo Mukuru

Kumutungamiriri wokuimba; nomuimbirwo weShoshanimi; Pisarema ravanakomana vaKora. Rwiyo rweMashiri. Rwiyo rworudo.

moyo wangu unotutuma namashoko akanaka; Ndinotaura zvinhu zvandakaita zvinoreva mambo; Rurimi rwangu ipeni yomunyori anokurumidza kunyora. Imi makanaka-naka kupfuura vana vavanhu; Nyasha yakadururirwa pamiromo yenyu; Saka Mwari wakakuropafadzai nokusingaperi. Sungai munondo wenyu pachiuno chenyu, imi wamasimba, Ukuru hwenyu nohumambo hwenyu. Fambai noumambo hwenyu muchikunda, Nokuda kwezvokwadi nounyoro nokururama; Ruoko rwenyu rworudyi ngarukudzidzisei zvinotyisa. Miseve yenyu inopinza; Vanhu vanokundwa nemi; Inobaya pamoyo yavavengi vamambo. Chigaro chenyu choushe, imi Mwari, chiripo nokusingaperi-peri; Tsvimbo youshe hwenyu itsvimbo yakarurama. Makada kururama, mukavenga kusarurama; Naizvozvo Mwari, Mwari wenyu wakakuzodzai Namafuta okufara kupfuura shamwari dzenyu. nguvo dzenyu dzose dzinonhuwira nemura nearosi neakasia; Madimbwa akakufadzai achiridzwa mudzimba dzamambo dzenyanga dzenzou. Vakunda vamadzimambo vari pakati pavanhukadzi venyu vanokudzwa; Paruoko rwenyu rworudyi vahosi vamire vakashonga ndarama yeOfiri. 10 Teerera mukunda, rangarira, urereke nzeve yako; Kanganwawo vanhu vako, neimba yababa vako; 11 Ipapo mambo achada kunaka kwako; Nokuti ndiye Ishe wako; unamate kwaari iwe. 12 Uye mukunda weTiro achavapo nechipo; Vafumi pakati pavanhu vachakumbira ngoni dzako. 13 Mukunda wamambo akanaka kwazvo-kwazvo mukati meimba yamambo; nguvo dzake dzakarukwa nendarama. 14 Uchaperekwa kuna mambo nenguvo dzakarukwa dzinamavara; Mhandara, shamwari dzake dzinomutevera, Vachaiswa kwamuri. 15 Vachaperekwa nomufaro nokufarisisa; Vachapinda mumba mamambo. 16 Panzvimbo yamadzibaba ako vana vako vachavapo, Vauchaita machinda panyika yose. 17 Ndichayeudzira zita renyu kusvikira kumarudzi ose; Naizvozvo ndudzi dzavanhu dzichakuvongai nokusingaperi-peri.

Copyright information for Shona