Psalms 46

Mwari hutiziro hwedu

Kumutungamiriri wokuimba; Pisarema ravanakomana vaKora; nomuimbirwo weAramoti. Rwiyo.

1 Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, Ndiye mubatsiri ari pedo-pedo panguva dzokumanikidzwa. 2Saka hatingatyi, kunyange nyika ikashanduka, Uye kunyange makomo akabviswa akaiswa mukati mamakungwa; 3Kunyange mvura zhinji yawo yotinhira nokumutswa, Kunyange makomo akadedera nokupupuma kwawo. 4Rwizi rwuripo nehova dzinofadza guta raMwari, Iyo nzvimbo tsvene yetabhenakeri dzoWokumusorosoro. 5Mwari ari mukati maro; haringazununguswi; Mwari acharibatsira kana utonga hwotsvuka. 6Vahedheni vakaita bope, ushe hwakazununguswa; Akataura nenzwi rake, nyika ikanyauka. 7Jehovha wehondo anesu; Mwari waJakobho inhare yedu. 8Uyai muone mabasa aJehovha, Zvishamiso zvaakaita panyika. 9Anogumisa kurwa kusvikira pakuguma kwenyika; Anovhuna uta, nokuvhuna-vhuna pfumo; Anopisa ngoro dzokurwa nomoto. 10"Nyararai, muzive kuti ndini Mwari; Ndichava mukuru pakati pavahedheni, ndichava mukuru panyika." 11Jehovha wehondo anesu; Mwari waJakobho inhare yedu.

Copyright information for Shona