Psalms 47

Marudzi ose ngaarumbidze Jehovha

Kumutungamiriri wokuimba; Pisarema ravanakomana vaKora.

1 Uchirai, imi vanhu vose! Pururudzai kuna Mwari nenzwi romufaro mukuru! 2Nokuti Jehovha wokumusoro-soro anotyisa; Ndiye Mambo mukuru panyika yose. 3Ndiye anotikundisa ndudzi dzavanhu, Nendudzi pasi petsoka dzedu. 4Ndiye anotitsaurira nhaka yedu, Iyo fuma yaJakobho waanoda. 5Mwari akwira nokudanidzira, Jehovha nokurira kwehwamanda. 6Imbirai Mwari nziyo dzokurumbidza, muimbirei nziyo dzokurumbidza; Imbirai Mambo wedu nziyo dzokurumbidza, muimbirei nziyo dzokurumbidza. 7Nokuti Mwari ndiye Mambo wapasi pose; Muimbirei rwiyo rwakanaka rwokumurumbidza. 8Mwari anobata ushe hwavahedheni; Mwari agere pachigaro chake chitsvene choushe. 9Machinda avanhu aungana pamwechete navanhu vaMwari waAbhurahamu; Nokuti nhovo dzapasi pose ndedzaMwari; Ndiye mukuru-kuru kwazvo.

Copyright information for Shona