Psalms 48

Ziyoni guta raMambo Mukuru

Rwiyo; Pisarema ravanakomana vaKora.

1 Jehovha mukuru, anofanira kurumbidzwa kwazvo, Muguta raMwari wedu, mugomo rake dzvene. 2Rakanaka pakukwirira kwaro, mufaro wapasi pose, Ndizvo zvakaita gomo reZiyoni, pamativi okumusoro, Ndizvo zvakaita guta raMambo mukuru. 3Padzimba dzaro dzamambo Mwari wakazviratidza kuti ndiye nhare. 4Nokuti tarirai, madzimambo akaungana, Akapfuura pamwechete. 5Vakariona, vakashamiswa; Vakavhunduka, vakakurumidza kutiza. 6Vakabatwapo nokudedera; Nokurwadziwa, somukadzi anopona. 7Munoputsa zvikepe zveTarishishi, Nemhepo, inobva mabvazuva. 8Sezvatakanzwa, ndizvo zvatakaona Paguta raJehovha wehondo, iro guta raMwari wedu; Mwari acharisimbisa nokusingaperi. 9Takafunga unyoro hwenyu, Mwari, Mukati metemberi yenyu. 10Sezvakaita zita renyu, Mwari, Ndizvo zvakaitawo kurumbidzwa kwenyu kusvikira kumigumo yapasi pose; Ruoko rwenyu rworudyi ruzere nokururama. 11Gomo reZiyoni ngarifare, Vakunda vaJudha ngavafare kwazvo, Nokuda kwezvamakatonga. 12Poteredzai Ziyoni, mupote naro, Muverenge shongwe dzaro. 13Cherekedzai zvakanaka nhare dzaro, Fambai pakati pedzimba dzaro dzamambo; Kuti muzoudza vazukuru venyu vanotevera. 14Nokuti Mwari ndiye Mwari wedu nokusingaperi-peri; Iye achava muperekedzi wedu kusvikira pakufa.

Copyright information for Shona