Psalms 5

Dhavhidhi anokumbira kuti afambiswe zvakanaka pakati pavavengi vake

Kumutungamiriri wenziyo; nenyere. Pisarema raDhavhidhi

Inzwai mashoko angu Jehovha,Rangarirai kufunga komoyo wangu. teererai inzwi rokuchema kwangu, imwi Mambo wangu naMwari wangu; Nokuti ndinonyengetera kwamuri. Jehovha, muchanzwa inzwi rangu mangwanani;Mangwanani ndichakurongedzerai munyengetero wangu,ndichirindira. Nokuti hamuzi Mwari anofarira zvakaipa, munhu, akashata, haangagari nemi. Munhu anozvikudza,haangamiriri pamberi penyu;Munovenga vose vanoita zvakaipa. Muchaparadza anoreva nhema; Jehovha anosema munhu anoteura ropa neanonyengera. Asi kana ndirini, ndichapinda mumba menyu nekuwanda kwevunyoro bwenyu, Ndichanamata ndakaringira kutemberi yenyu tsvene ndichikutyai. Ndifambisei, Jehovha, mukururama kwenyu nekuda kwavavengi vangu; Gadzirai nzira yenyu pamberi pangu. Nokuti hapana kutendeka pamiromo yavo; Mukati mavo makashata-shata; huro dzavo bwiro bwakashama; Vanobata kumeso norurimi rwavo. 10 Muvapei, mhosva, Jehovha ngavawe namano avo;Nokuti vakakumukirai. 11 Asi vose vanovimba nemi ngavafare, Ngavadanidzire nomufaro nguva dzose,nokuti imi munovadzitira; Vose vanoda zita renyu ngavafare nemi. 12 Nokuti mucharopafadza akarurama; Imi Jehovha, muchamukomberedza nenyasha senhovo.

Copyright information for Shona