Psalms 51

Rwiyo rwokuchema zvivi

Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi, panguva yakasvika muporofita Natani kwaari, iye apinda kuna Bhatishebha.

1 Ndinzwirei tsitsi, Mwari nokuda kwounyoro hwenyu; Dzimai kudarika kwangu nokuda kwengoni dzenyu zhinji. 2Ndisukei zvakaipa zvangu chose, Ndinatsei chivi changu. 3Nokuti ndinoziva kudarika kwangu; Chivi changu chinogara chiri pamberi pangu. 4Ndakakutadzirai imi, iyemi moga, Ndakaita chinhu chakaipa pamberi penyu; Kuti munzi makarurama pakutaura kwenyu, Muve usina mhosva pakutonga kwenyu. 5Tarirai, ndakaberekerwa muzvakaipa; Mai vangu vakandigamuchira muzvivi. 6Tarirai, munoda zvokwadi pamoyo; Munoda kundidzidzisa uchenjeri mukati makavanda. 7Ndinatsei nehisopi, ndive akanaka, Ndishambidzei, ndichene kupfuura mazayi echando. 8Ndinzwisei mufaro ndive nomoyo muchena; Kuti mapfupa amakavhuna afare. 9Vanzirai zvivi zvangu chiso chenyu, Dzimai zvakaipa zvangu zvose. 10Sikai mukati mangu moyo wakachena, Mwari; Vandudzai mukati mangu mweya wakarurama. 11Regai kundirasha pamberi penyu; Musabvisa mweya wenyu mutsvene kwandiri. 12Dzoseraizve kwandiri mufaro wokuponesa kwenyu; Nditsigirei nomweya, unoda. 13Ipapo ndichadzidzisa vadariki nzira dzenyu; Uye vatadzi vachatendeukira kwamuri. 14Ndirwirei pamhosva yeropa, Mwari, imi Mwari muponesi wangu; Ipapo rurimi rwangu ruchaimbira kururama kwenyu kwazvo. 15Ishe, zarurai miromo yangu; Ipapo muromo wangu uchaparidza kurumbidzwa kwenyu. 16Nokuti imi hamufariri zvibayiro; ndingadai ndaikupai izvo; Hamufadzwi nechipiriso chinopiswa. 17Zvibayiro zvaMwari mweya wakaputsika; moyo wakaputsika nowakapwanyika, imi Mwari hamungaushori. 18Itirai Ziyoni zvakanaka nokuda kwenyu; Vakai masvingo eJerusaremu. 19Ipapo muchafarira zvibayiro zvakarurama, nechipiriso chinopiswa nechipiriso chinopiswa chose; Ipapo vachabayira nzombe paaritari yenyu.

Copyright information for Shona