Psalms 53

Vanhu vose vakashata

Kumutungamiriri wokuimba; pamuimbirwo weMaharati. Rwiyo rweMashiri rwaDhavhidhi.

Benzi rakati mumoyo maro, "Mwari hakuna ." Vakaora, vakaita zvakaipa zvinonyangadza; Hakuna anoita zvakanaka. Mwari, ari kudenga, wakatarira pasi kuvana vavanhu, Kuti aone kana akachenjera aripo, Anotsvaka Mwari. Mumwe nomumwe wavo akadzokera shure; vakasvibiswa pamwechete; Hakuna anoita zvakanaka, kunyange nomumwe. "Ko vaiti vezvakaipa havana zivo here? Ivo vanodya vanhu vangu sechingwa, Vasingadani kuna Mwari." Vaitya kwazvo ipapo, pakanga pasina chinotyisa; Nokuti Mwari akaparadza mapfupa aiye akanga akakukomba; Iwe wakavanyadzisa, nokuti Mwari akavarasha. Dai kuponeswa kwaIsiraeri kwaibva paZiyoni! Kana Mwari achidzosa vanhu vake pakutapwa, Ipapo Jakobho achafara kwazvo naIsiraeri achafara.

Copyright information for Shona