Psalms 54

Dhavhidhi anonyengetera kuti arwirwe pavavengi vake

Kumutungamiriri wokuimba; nemitengeranwa. Rwiyo rweMashiri rwaDhavhidhi, panguva yakasvika vaZiji kuna Sauro, vakati, "Dhavhidhi haazinovanda kwatiri here?"

1 'Ndirwirei Mwari, nezita renyu, Nditongerei nesimba renyu. 2Inzwai munyengetero wangu, Mwari; Rerekerai nzeve yenyu munzwe mashoko omuromo wangu. 3Nokuti vatorwa vakandimukira, Vamanikidzi vakatsvaka mweya wangu. Havana kuisa Mwari pamberi pavo. 4Tarirai, Mwari ndiye mubatsiri wangu. Ishe ari pakati pavanotsigira mweya wangu. 5Achatsiva zvakaipa kuvavengi vangu; Muvaparadze nokutendeka kwenyu. 6Ndichakubayirai nechipiriso chokungopa nokuzvidira, Ndichavonga zita renyu, Jehovha, nokuti rakanaka. 7Nokuti akandirwira pakutambudzika kwose; Ziso rangu rakaona kukundwa kwavavengi vangu.

Copyright information for Shona